KOMPLETNÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Provoz a evidence

 • zajištění služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor (úklid domu a chodníků, zahradnická údržba, el.energie, plyn, voda, teplo, TUV, odvoz odpadu, výtahy, STA, komíny apod. včetně dalších služeb dle přání vlastníka)

Správce zajišťuje smluvní vztah mezi klientem a dodavatelem s ohledem na potřeby klienta. V průběhu smluvního vztahu kontroluje dodávku sjednaných služeb (kvalitu, bezporuchovost) a řeší případné nedostatky ze strany dodavatelů vč.reklamací.

 • jednání s nájemníky dle pokynů a zplnomocnění vlastníka
 • vedení evidence nájemníků nebo vlastníků bytů a nebytových prostor

Správce vede evidenci osob a firem (vlastníků, nájemníků), aktualizuje změny při prodeji a pronájmu nebo při změně počtu osob odebírajících služby spojené s užíváním jednotek (bytů a nebytů)

 • vedení evidence nemovitostí a jejich částí

Správce vede a archivuje technickou evidenci domu (dokumentaci stavby a zařízení vč.změn), provozní evidenci
(revizní zprávy, povolovací řízení aj.)

Hospodaření s nemovitostí

 • posouzení oprav a rekonstrukcí v souvislosti s daňovými předpisy
 • přebírání a předávání bytů a nebytových prostor novým nájemníkům
 • kontrola plnění nájemních a dodavatelských smluv

Technický servis

 • zajištění běžné údržby, havarijních i plánovaných oprav, rekonstrukcí a modernizací

Správce zajišťuje provádění běžné údržby domu (drobné opravy- zámky, skla, dveře, porušené nátěry, PVC apod.)v rozsahu dle potřeb klienta. Dále zajišťuje potřebné větší opravy (pokud nevyžadují stavební povolení) a havarijní Opravy. Provádění těchto oprav pravidelně kontroluje, a to kvalitu provedení a fakturaci dodavatelské firmy. V případě nutnosti řeší reklamace provedeného díla.

 • zajištění předepsaných revizí včetně zajištění odstranění revizních závad

Správce vede evidenci provedených předepsaných revizí a zadává jejich provedení v předepsaných intervalech oprávněným osobám. V případě, že ve výstupech z revizních zpráv jsou označeny závady, zajistí jejich odstranění.

 • zajištění technické dokumentace nemovitosti (pasporty)

Účetnictví

V rámci vedení účetnictví nemovitostí ve vztahu k daňovým povinnostem provádíme:

 • zpracování podvojného účetnictví pro právnické osoby (bytová družstva, společenství vlastníků, s.r.o., a.s.)
 • zpracování daňové evidence pro fyzické osoby
 • vypracování účetní uzávěrky

Ekonomika

V rámci ekonomického provozu nemovitostí vykonáváme tyto činnosti:

 • vyhotovení předpisů nájemného (fondu oprav) a předpisů záloh na služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor
 • evidence a kontrola plateb, upomínky neplatičům
 • vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor včetně jejich vypořádání
 • vypořádání fakturace dodavatelů služeb a prací (kontrola, úhrada)
 • zajištění odborné pomoci daňového poradce

Právní zajištění

 • vypracování, uzavírání a vypovídání nájemních smluv dle pokynů vlastníka
 • uzavírání dodavatelských smluv (služby, opravy, rekonstrukce)
 • zastupování zájmů vlastníka v rozsahu jeho zplnomocnění
 • zajištění právní pomoci

 

 Úvodní stránka 

Kontaktní informace

Adresa: ELOCA, spol. s r.o., Mezibranská 3, 110 00 Praha 1

Tel/fax: 296220052, 736610420

e-mail: kancelar@eloca.cz

IČ: 27200205
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze v oddílu C,
vložce 103942 dne 5.1.2005